Oleksandra Povoroznyk

Kyiv-based film critic, podcast host and translator, former student of National University «Kyiv-Mohyla Academy», Kyiv-Mohyla School of Journalism

Oleksandra Povoroznyk
Радіо NV